Vibrační diagnostika

Kurz pořádá společnost: dif spol. s r.o.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 3 dny

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora radim.falc@dif.cz
mobil: +420 775 298 999
e-mail: radim.falc@dif.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

VIB I – Základy vibrační diagnostiky Určeno pro pracovníky z technické praxe, kteří s vibrační diagnostikou začínají.

VIB II – Vibrační diagnostika Určeno pro výkonné pracovníky technické diagnostiky, kteří budou provádět měření vibrací průmyslových strojů a základní analýzu vibrací.

VIB III – Expertní diagnostika Určeno pro samostatné výkonné pracovníky technické diagnostiky.

VIB IV – Dynamická analýza Pracovníci, kteří absolvují školení VIB 04, jsou kvalifikovaní pro provádění a řízení monitorování stavu vibrací a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373–1 a všech typů měření a analýzy vibrací strojů. Typické zařazení pracovníka po absolvování kurzu – vedoucí, vědecký a vývojový pracovník technické diagnostiky.

Hlavní cíl kurzu

VIB I – Základy vibrační diagnostiky Určeno pro pracovníky z technické praxe, kteří s vibrační diagnostikou začínají. Pracovník provádí řadu jednoduchých úkonů při jednokanálovém vibračním monitorování. Tato kategorie není certifikována. Je potvrzovaná osvědčením o absolvování základního kursu u schválených školicích pracovišť.

Bez certifikace, pouze osvědčení

VIB II – Vibrační diagnostika Určeno pro výkonné pracovníky technické diagnostiky, kteří budou provádět měření vibrací průmyslových strojů a základní analýzu vibrací s použitím jednokanálových měření, s nebo bez fázových spouštěcích signálů, v souladu se zavedenými a potvrzenými postupy. Je předpoklad absolvování kurzu VIB I.

Možnost certifikace u ACM DTO

VIB III – Expertní diagnostika Určeno pro samostatné výkonné pracovníky technické diagnostiky. Pracovníci, kteří absolvují školení VIB 03, jsou kvalifikovaní pro provádění a řízení ,nebo sestavování programů pro monitorování stavu vibrací a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373–1. Zároveň se předpokládá provádění nápravných opatření (ustavování, vyvažování). Je nezbytné absolvování předcházejících kurzů VIB I, VIB II.

Možnost certifikace u ACM DTO

VIB IV – Dynamická analýza Pracovníci, kteří absolvují školení VIB 04, jsou kvalifikovaní pro provádění a řízení monitorování stavu vibrací a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373–1 a všech typů měření a analýzy vibrací strojů. Typické zařazení pracovníka po absolvování kurzu – vedoucí, vědecký a vývojový pracovník technické diagnostiky. Pracovníci, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od personálu který absolvoval kurzy VIB 01,02,03. Zároveň musí být schopni aplikace současných metod vibrační diagnostiky (vícekanálová měření, orbity, modální analýzy a provozních tvarů složitých systémů, včetně nápravných opatření). Poskytovat technické vedení diagnostikům s nižší kvalifikací.

Možnost certifikace u ACM DTO

Podrobný popis obsahové náplně

Popis a určení kurzů modulu VIB – Vibrační diagnostika ( školicí materiály : vlastní skripta VIB 01 – 10 vydaná DTI, lze objednat i samostatně )

VIB I: Základy vibrační diagnostiky Kurz je určen pro pracovníky z technické praxe, kteří s vibrační diagnostikou začínají. Pracovník provádí řadu jednoduchých úkonů při jednokanálovém vibračním monitorování. Tato kategorie není certifikována. Je potvrzovaná osvědčením o absolvování základního kursu u schválených školicích pracovišť. Pracovníci jsou schopni provádět po absolvování kurzu:

 1. práci s přenosnými přístroji na předem přidělených nebo předem naprogramovaných trasách,
 2. sběr odečítaných údajů z trvale instalovaných přístrojů,
 3. zapisování výsledků měření do databáze a pro přenos tras z počítače,
 4. provádění zkoušek za ustálených provozních podmínek podle předem specifikovaných postupů,
 5. porovnání měření celkových hodnot vibrací nebo jednotlivých hodnot naměřených vibrací s předem nastavenými výstražnými hodnotami.

Délka kurzu: 32 hodin.

VIB II: Vibrační diagnostika pro pokročilé Kurz je určen pro výkonné pracovníky technické diagnostiky, kteří budou provádět měření vibrací průmyslových strojů a základní analýzu vibrací s použitím jednokanálových měření, s nebo bez fázových spouštěcích signálů, v souladu se zavedenými a potvrzenými postupy. Je předpoklad absolvování kurzu VIB I. Po úspěšném absolvování kurzu VIB II bude pracovník kvalifikován pro:

 1. Výběr metody pro měření vibrací strojů,
 2. nastavení přístroje k měření ustavení jednoduchého soustrojí a přístrojů k měření základního rozlišení amplitudy, frekvence a času,
 3. provádění analýzy vibrací strojů, komponent a jejich příčin, jako jsou hřídele, ložiska, převody, ventilátory, čerpadla a motory s použitím spektrální analýzy,
 4. udržování databáze výsledků a trendů,
 5. klasifikování, interpretaci a hodnocení výsledků zkoušek (včetně přejímacích zkoušek) v souladu s aplikovatelnými specifikacemi a normami,
 6. doporučování malých nápravných zásahů,
 7. pochopení základních konceptů provozního ustavování strojů a vyvažování v jedné rovině a dvou rovinách,
 8. chápání některých příčin a důsledků špatných naměřených dat.

Délka kurzu: 38 hodin

VIB III: Expertní diagnostika Kurz je určen pro samostatné výkonné pracovníky technické diagnostiky. Pracovníci, kteří absolvují školení VIB 03, jsou kvalifikovaní pro provádění a řízení ,nebo sestavování programů pro monitorování stavu vibrací a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373–1. Zároveň se předpokládá provádění nápravných opatření (ustavování, vyvažování). Je nezbytné absolvování předcházejících kurzů VIB I, VIB II. Základní dovednosti získané kurzem:

 1. výběr odpovídající metody analýzy vibrací strojů, specifikování odpovídajícího přístrojového technického vybavení a programů,
 2. měření a diagnózu jednokanálových frekvenčních spekter i grafů v časovém oboru, podmínek, s nebo bez fázové spouště,
 3. sestavení programů pro monitorování stavu a ustavení strojů, včetně určení strojů na periodické/trvalé monitorování, četnosti zkoušení a plánů tras,
 4. sestavení programů pro specifikaci úrovní kvality vibrací včetně přejímacích kritérií pro nové stroje,
 5. měření a analýzu základních provozních tvarů kmitu,
 6. pochopení a schopnost řídit použití alternativních metod pro monitorování stavu a ustavení (jako je akustická emise, termografie, analýza napájecího proudu motorů a analýza olejů),
 7. doporučování nápravných zásahů v provozu, jako je vyvažování, ustavování a výměna částí strojů,
 8. provádění ustavování soustrojí s 3 a více stroji (komponenty), jak s pevnými, tak pružnými spojkami jak mechanickými, tak laserovými metodami,
 9. provozní vyvažování ve dvou rovinách,
 10. organizační záležitosti související s ustavováním strojů a vibrační diagnostikou a dalšími diagnostickými metodami,
 11. připravování zpráv pro odpovídající personál o stavu ustavení strojů, doporučeném nápravném zásahu a zprávy o efektivnosti oprav,
 12. poskytování instrukcí uchazečům a jejich technického vedení v ustavování strojů.

Délka kurzu: 40 hodin

VIB IV: Dynamická analýza Pracovníci, kteří absolvují školení VIB 04, jsou kvalifikovaní pro provádění a řízení monitorování stavu vibrací a diagnostiku strojů v souladu s ČSN ISO 17359 a ČSN ISO 13373–1 a všech typů měření a analýzy vibrací strojů. Typické zařazení pracovníka po absolvování kurzu – vedoucí, vědecký a vývojový pracovník technické diagnostiky. Pracovníci, musí mít všechny znalosti a zručnosti, které se očekávají od personálu který absolvoval kurzy VIB 01,02,03. Zároveň musí být schopni aplikace současných metod vibrační diagnostiky (vícekanálová měření, orbity, modální analýzy a provozních tvarů složitých systémů, včetně nápravných opatření). Poskytovat technické vedení diagnostikům s nižší kvalifikací.

Základní dovednosti získané kurzem:

 1. aplikování teorie, vibrací a metod, včetně měření a interpretace vícekanálových spektrálních výsledků, jako jsou funkce frekvenční odezvy, fáze a koherence,
 2. pochopení a provádění analýzy signálů, včetně znalosti zpracování v časovém a frekvenčním oboru, včetně orbit a jejich omezení,
 3. určování vlastních frekvencí, tvarů módů vibrací a tlumení systémů, komponent a sestav,
 4. určování provozních tvarů kmitu strojů a připojených konstrukcí a doporučování prostředků pro korigování,
 5. používání obecně uznávaných moderních metod pro, analýzu vibrací, pro identifikaci parametrů a pro diagnózu závad,
 6. aplikování základních principů dynamiky soustavy rotoru a ložisek v diagnóze vibrací,
 7. provádění základního provozního vyvažování ve dvou rovinách,
 8. doporučování pokročilého vyvažování ve dvou rovinách pomocí příčinkových činitelů nebo kombinace statického a dvojicového vyvažování,
 9. doporučování nápravných zásahů a nebo modifikací konstrukce, včetně výměny nebo opravy komponent, izolace, tlumení, změny tuhosti nebo změny hmotnosti,
 10. poskytování technického vedení uchazečům v oboru ustavování strojů a vibrací,
 11. interpretování publikovaných ISO pokynů pro technickou práci, mezinárodních norem a specifikací, a hodnocení podle nich,
 12. poznávání vibrací, způsobených pulsacemi plynů ve strojích, jako jsou stroje s vratným pohybem a šroubové kompresory a měření nezbytných parametrů a doporučování prostředků pro nápravu, a
 13. doporučování nápravných zásahů u problémů s pružným uložením a u jiných problémů uchycení a základů,
 14. vyvíjet a zavádět diagnostické programy a procesy včetně určování strojů pro periodické/průběžné (on-line) monitorování, četnosti zkoušek, používání progresivní moderní techniky, atd.,
 15. stanovovat závažnost rozborů a platnost kritérií pro nová, provozovaná a závady vykazující zařízení,
 16. vysvětlovat a vyhodnocovat návody, normy specifikace a činnost monitorování stavu a ustavování
 17. určovat specifické metody, postupy a instrukce k jejich použití,
 18. řídit certifikované osoby kategorie I, II a III.
 19. znát a používat jinou nebo doplňující techniku pro monitorování stavu a ustavování zařízení (jako je vibrační analýza, akustická emise, rozbor elektrických veličin a rozbor olejů).

Délka kurzu: 64 hodin

Odkaz na www stránku www.dticr.cz

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost dif spol. s r.o.
Adresa sídla společnosti 1.máje 433, 735 31, Bohumín
Kontaktní údaje tel: +420 775 298 999
Fax: +420 596 014 422
e-mail: radim.falc@dif.cz
web: www.dif.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Poskytované služby DTI/DIF:

• optická a montážní měření • ustavování hřídelí a soustrojí • vibrační diagnostika strojů • vyvažování rotačních strojů • analýzy a posudky strojů • řešení technických problémů • prodej Easy – Laser® • výroba podložek pro ustavování • monitorování vibrací • prodejce fy ifm® • vizualizace diagnostických systémů • systémový integrátor PROMOTIC • školící činnost

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

dif spol. s r.o.

1. Vibrační diagnostika
dif spol. s r.o.
Česko

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.122s
design: widegrafik.